شرایط بسته بندی

شرایط بسته بندی اولیه به عنوان ظرف کالا به شرح زیر است:
📦📦📦
💢 تناسب با نوع کالا مثل کالاهای خمیری شکل در تیوپ و کالاهای مایع در شیشه.
💢 بسته بندی متناسب با نوع مصرف مثل نمک، قهوه، شیر پاکتی کاملاً متفاوت می باشند.
💢 بسته بندی برای مدت زمان مصرف.
💢 بسته بندی با توجه به استاندارد های ایمنی و بهداشتی.
💢 بسته بندی با مقاومت کافی با توجه به شرایط جوی.
💢 بسته بندی با رعایت مسائل فرهنگی و آداب و سنن.
💢 بسته بندی باید حتی المقدور دارای دستور العمل روی بسته باشد.
💢 بسته بندی های ویژه برای کالاهای مخصوص مانند سکه.
💢 بسته بندی باید از جمیع جهات اقتصادی باشد.

 

نوشته های مرتبط