• لیتوگرافی مجهز به پلیت‌ستر
 • یک دستگاه ماشین
 • هایدلبرگ 4/5 ورقی 6 رنگ CD
 • یک دستگاه ماشین چاپ 4/5 ورقی 5 رنگ Roland 700
 • یک دستگاه ماشین چاپ 2/5 ورقی 5 رنگ Roland 305
 • یک دستگاه ماشین چاپ 2/5 ورقی 5 رنگ LV سایز چاپ 70 *60 با برج لاک Roland 305
 • یک دستگاه ماشین چاپ افست یووی 4/5 ورقی 5 رنگ HEIDELBERG (چاپ متالایز)
 • سه دستگاه ماشین چاپ 2/5 ورقی 2 رنگ Roland 202
 • یک دستگاه ماشین چاپ 2/5 ورقی 1 رنگ Roland 201
 • یک دستگاه دایکات چهارونیم ورقی BOBST
 • ـ پنج دستگاه لترپرس دوورقی HEIDELBERG
 • یک دستگاه طلاکوب دوورقی
 • یک دستگاه UV سیلندری چهارونیم ورقی
 • سه دستگاه UV سیلندری دوورقی
 • سه دستگاه ویندوپچ دولاین (پنجره چسبانی)
 • پنج دستگاه جعبه چسبانی با قابلیت لاک باتم
 • یک دستگاه UV موضعی (انواع یووی شنی، برجسته، اکلیلی و شبرنگ)
 • یک دستگاه سلفون عرض 70 *100 حرارتی (جهت انواع سلفون مات، براق و طرحدار …)